top of page

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

כללי

משרד עו"ד יעל ויאס גבירצמן ("המשרד") מתייחס בכבוד לפרטיותך. מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אותו אנו מקבלים ממשתמשים באתר yvglaw.com  ("האתר"), לרבות המידע שנאסף, המטרות לשמן הוא נאסף, אופן השימוש במידע וכן האופן בו משתמשי האתר יכולים לעיין במידע האמור ולבקש לעדכנו או למחקו.

במהלך השימוש באתר, אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך באמצעים הבאים:

"מידע רגיש" כמשמעו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיותהתשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"): מידע שאתה מספק לנו באופן פעיל, כגון שם, כתובת אימייל, מספר טלפון, וכן מידע על החטוף/ נעדר בעניינו נעשית הפנייה.

מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי כאשר אתה משתמש באתר, כגון כתובת ה-IP שלך, היסטוריית הדפדפן שלך, נתוני מיקום וכו'. מידע זו הוא סטטיסטי בלבד ואינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר עם פרטיך האישיים. המידע נאסף על פי כללי חברת WIX.

חשוב לדעת שכמשתמש האתר לא חלה עליך חובה לספק לנו מידע כלשהו, ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי. עם זאת, אי מסירת המידע הנדרש משמעה כי ייתכן שלא נוכל לספק לך את השירותים המבוקשים. עצם השימוש באתר מהווה את הסכמתך לאיסוף, שמירה ושימוש במידע אודותיך באופן המתואר במדיניות זו.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות המוצגת להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד.

 

המידע הנאסף

  1. משתמש באתר אשר מבקש ליצור קשר עם המשרד או לקבל פרטים נוספים ("משתמש" או "משתמש האתר") מתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון וכתובת אימייל.

  2. משתמש אשר בוחר להיות מיוצג על ידי המשרד ("לקוח" או "לקוח המשרד") יתבקש למסור מידע, באופן נפרד וישיר מול משרד עורכי הדין, ולא באמצעות האתר. 

  3. מידע הנוגע לפניה פרטנית יימחק לבקשת מוסר המידע, בפניה לפי הנחיות "יצירת קשר" בתקנון האתר. מידע הנוגע לייצוג (ושיימסר בנפרד) יישמר לכל אורך ההליך ולמשך 5 שנים מתום הייצוג, והכל בכפוף לכללי חיסיון וסודיות על פי חוק לשכת עורכי הדיןתשכ"א-1961 וכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986.

 

מאגר מידע

  1. עבור לקוחות, המידע הנמסר יישמר במאגר מידע של לקוחות המשרד ("המאגר"), כמשמעו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות. תוך שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי המשרד, אתה מסכים לכך שהמשרד יאגור וינהל מידע אודותיך במאגר המידע שלו, בכפוף לכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין בישראל. המידע יישמר וינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של המשרד או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

 

מטרות איסוף המידע

לצורך יצירת קשר ומתן מענה לפניות.

לצורך מתן השירותים על ידי המשרד כפי שהם יוסכמו בין המשרד ללקוח, הכל בכפוף לדין הישראלי ולתקנון האתר.

על מנת לשפר את האתר והשירותים שניתנים במסגרתו.

עבור לקוחות המשרד, ייעשה שימוש במידע האמור לשליחת עדכונים לכתובת המייל שנמסרה, וכן ליצירת קשר באמצעות מספר הטלפון שנמסר, הכל בכפוף לשיקול דעת המשרד ובהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו בעת ההרשמה.

 

שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

המשרד לא יעביר לכל צד שלישי את המידע אשר ייאסף על ידך במסגרת שימוש באתר ו/או יימסר על ידך במסגרת ההתקשרות עם המשרד, ללא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:

הפרטים אשר נמסרו בטופס "בקשה לפרטים נוספים" באתר אינם מועברים לצדדים שלישיים אלא משמשים לקבלת מידע נוסף בלבד.

במידה ובחרת להיות מיוצג על ידי המשרד, לאחר חתימה על ייפוי כח, המידע אשר יימסר על ידך, כולל פרטי המקרה בגינו פנית למשרד, יועבר לצדדים שלישיים במסגרת הליכים משפטיים ופרטניים, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ועל פי כל דין.

בנוסף לאמור לעיל, ייתכן כי המשרד יעביר את המידע אשר יימסר על ידך ככל שיעלה צורך לעשות כן, במקרים הבאים:

אם יידרש לעשות כן על פי דין, על פי צו שיפוטי או הנחיה מטעם רשות מוסמכת.

במקרה של הליכים משפטיים כנגד משרד עו"ד יעל ויאס גבירצמן בגין פעולות שבוצעו על ידיך, או במקרה של כל מחלוקת, תביעה, טענה או הליכים משפטיים אחרים בינך לבין המשרד או מי מטעמו.

COOKIES 

אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

הזכות לעיין, לשנות ולמחוק מידע

כלקוח המשרד שמורה לך הזכות לעיין במידע אשר נאסף עליך במאגר המידע. לפי חוק הגנת הפרטיות, ניתן לעיין במידע באופן אישי, באמצעות בא-כוח או באמצעות אפוטרופוס.

במידה ולאחר עיון במידע מצאת שהוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, תוכל לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן או למחוק את המידע.

במידה ובעל מאגר המידע סירב לבקשתך לעיין, לתקן או למחוק את המידע, ניתן לערער על סירובו באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017. כל פנייה שכזו יש להפנות למשרד, בכתובת מייל:support@yvglaw.com .

יצירת קשר

לטובת יצירת קשר בנוגע למדיניות הפרטיות, יש לפנות לכתובת המייל support@yvglaw.com.

bottom of page